Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatnoœci okreœla zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług œwiadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez BARTIZ Projekt  z siedzibą w Białymstoku.

 1. Definicje
  1. Administrator - oznacza BARTIZ Projekt Dariusz Kiluk, ul. Sw. A. Boboli 3A/16, 15-649 Białystok, NIP: 542-220-81-68; który œwiadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególnoœci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za poœrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze œwiadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za poœrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za poœrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) dalm.pl.
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za poœrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być œwiadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o œwiadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególnoœci tą drogą niejest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania luboprogramowania złoœliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przezUżytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwędomeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartoœć.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończeniasesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizmcookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z UrządzeniaUżytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych aniżadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwoœć ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wprzypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   1. Konfiguracji serwisu
    1. dostosowania zawartoœci stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyœwietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
    4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treœci,
    5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
   2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
    1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególnoœci weryfikację autentycznoœci sesji przeglądarki.
    3. optymalizacji i zwiększenia wydajnoœci usług œwiadczonych przez Administratora.
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalnoœci stron internetowych
    1. dostosowania zawartoœci stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególnoœci pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyœwietlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególnoœci weryfikację Ÿródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególnoœci dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   5. Analiz i badań oraz audytu oglądalnoœci
    1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoœci;
   6. Œwiadczenia usług reklamowych
    1. dostosowania prezentowanych za poœrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
   7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodnoœci serwisu
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. prezentowania treœci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    1. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
    2. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    3. www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za poœrednictwem narzędzi analitycznych:
    1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
    3. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
    4. KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
   3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
    1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
   4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznoœciowego:
    1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    3. LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznoœciowych:
    1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
    2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] i
    3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    4. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    5. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   6. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    1. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   7. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za poœrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   8. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
 4. Możliwoœci okreœlenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, okreœlając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególnoœci w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądŸ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwoœci i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalnoœci dostępne na stronie internetowej Serwisu.